הלהיטים


 

פייסטה צעצועים ותחפושות - ברוכים הבאים


חברת פייסטה צעצועים ותחפושות הוקמה בשנת 1988. החברה מובילה בתחום עיצוב תחפושות, ייבוא ושיווק צעצועים, משחקים, הפתעות לימי הולדת, מוצרי חוף, ים ודברי פופ.

פייסטה מתמחה בעיצוב מוצרים ייחודים לחגי ישראל כגון:
סוכות, חנוכה, פורים, יום עצמאות, שבועות.

חברת פייסטה צעצועים ותחפושות מייצרת ומשווקת צעצועים ומוצרי פופ של מותגים בינלאומיים מובילים כגון:
מועדוני הכדורגל המובילים ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, ריאל מדריד.
כמו כן "אנגרי בירדס".

המוטו של פייסטה: שירות מצוין כערך מוסף ללקוחות.

חברת פייסטה צעצועים ותחפושות חרטה על דיגלה להעניק את השירות האישי הטוב ביותר ללקוחותיה תוך הקפדה על ייבוא והפצת מוצרים איכותיים לחנויות.
ערך זה המבוסס על הכרת הצרכן וצרכיו, הנסיון הרב שנצבר, ההסטוריה והמסורת העשירה של משפחת  "פייסטה" לדורותיה.

פייסטה
משווקת את  מוצריה בחנויות וברשתות ברחבי הארץ.

מרכז תצוגה גדול בא.ת. יבנה ובחנות הדגל הותיקה ברח' כפר גלעדי שבתל-אביב.

חיפוש מוצרים

דף הבית
מפת אתר
צור קשר + מפה
   
English
 
הקטלוג
פורים 2015
*קיץ 2014*
חגים ומועדים
המותגים שלנו
אביזרים לחתונות ואירועים
צעצועי תינוקות
צעצועי בנות
צעצועי בנים
משחקים
יום הולדת
כתבו עלינו בעיתון

Registrant WHOIS contact information verification

not verified

You have reached a domain that is pending ICANN verification.

As of January 1, 2014 the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) will mandate that all ICANN accredited registrars begin verifying the Registrant WHOIS contact information for all new domain registrations and Registrant contact modifications.

Why this domain has been suspended

Email address has not been verified.
This is a new domain registration and the Registrant email address has not been verified.

or

The Registrant contact data for this domain was modified but still requires verification.
Specifically the First Name, Last Name and/or email address have been changed and never verified.

If you're the site owner, reactivate your site

nicht ?berpr?ft

Sie haben eine Dom?ne erreicht, deren ICANN-Verifizierung noch aussteht.

Ab 1. Januar 2014 sind alle ICANN-zugelassenen Registrierungsstellen gem?? der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) verpflichtet, die WHOIS-Kontaktdaten aller neuen Dom?nenregistrierungen, sowie Kontakt?nderungen der Registranten zu ?berpr?fen.

Warum diese Dom?ne gesperrt wurde

Die E-Mail-Adresse wurde nicht best?tigt.
Dies ist eine neue Dom?nenregistrierung und die E-Mail-Adresse des Registranten wurde nicht best?tigt.

oder

Die Kontaktdaten des Registranten f?r diese Dom?ne wurden ge?ndert, und m?ssen noch best?tigt werden.
Insbesondere Vorname, Zuname bzw. E-Mail-Adresse wurden ge?ndert, und wurden bisher noch nicht ?berpr?ft.

Wenn Sie Inhaber der Website sind, reaktivieren Sie Ihre Website

no verificado

Usted ha llegado a un dominio que est? pendiente de verificaci?n por parte de la ICANN.

A partir del 1 de enero de 2014 la corporaci?n Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) exigir? a todos los registradores acreditados que realicen un procesos de verificaci?n de la informaci?n de contacto publicada en el WHOIS, en todos los registros nuevos de dominios y cambios de titular.

Por qu? se ha suspendido este dominio

La direcci?n de correo electr?nica no se ha sido validada.
Este es un registro de dominio nuevo y la direcci?n de correo electr?nico del titular registrado no se ha validado.

o

Los datos de contacto del titular registrado para este dominio se modificaron, pero a?n est?n pendiente de ser validados.
Espec?ficamente el primer nombre, apellido y/o correo electr?nico han sido cambiados y todav?a no han sido validados.

Si usted es el propietario del sitio, react?velo

non v?rifi?

Vous ?tes sur un domaine en attente de v?rification.

? compter du 1er janvier 2014, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) demandera ? l'ensemble des bureaux d'enregistrement accr?dit?s par l'ICANN de v?rifier les informations de contact WHOIS des titulaires pour tous les nouveaux enregistrements de domaines et toutes les modifications des ces informations.

Pourquoi ce domaine a-t-il ?t? suspendu?

L'adresse de courriel n'a pas ?t? v?rifi?e.
Il s'agit de l'enregistrement d'un nouveau domaine et l'adresse de courriel du titulaire n'a pas ?t? v?rifi?e.

ou

Les donn?es de contact du titulaire pour ce domaine ont ?t? modifi?es, mais doivent n?anmoins ?tre v?rifi?es.
Sp?cifiquement, les nom, pr?nom et/ou adresse de courriel ont ?t? modifi?s, mais n'ont jamais ?t? v?rifi?s.

Si vous ?tes le propri?taire du site, r?activez-le.

n?o verificado

Voc? chegou a um dom?nio com verifica??o ICANN pendente.

Em 1? de janeiro de 2014, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) exigir? que todos os registradores certificados pela ICANN comecem a verificar as informa??es de contato WHOIS do registrante para todos os novos registros de dom?nio e modifica??es de contato do registrante.

Por que este dom?nio foi suspenso

O endere?o de email n?o foi verificado.
Este ? um novo registro de dom?nio e o endere?o de email do registrante n?o foi verificado.

ou

Os dados de contato do registrante para este dom?nio foram modificados, mas ainda requerem verifica??o.
Especificamente o nome, o sobrenome e/ou o endere?o de email foram alterados e nunca foram verificados.

Se voc? for o propriet?rio do website, reative-o.

ikke bekreftet

Du har kommet til et domene som avventer ICANN-verifisering.

Fra 1. januar 2014 vil Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) kreve at alle ICANN-akkrediterte registratorer starter bekreftelse av Registrator WHOIS kontaktinformasjon for alle nye domeneregistreringer og kontaktmodifikasjoner for registrator.

Hvorfor dette domenet har blitt avbrutt

E-psotadresse har ikke blitt bekreftet.
Dette er en ny domeneregistrering og registrators e-postadresse har ikke blitt bekreftet.

eller

Registrators kontaktdata for dette domenet ble modifisert, men krever alikevel verifisering.
Spesifikt har fornavn, etternavn og/eller e-postadresse blitt endret og aldri bekreftet.

Hvis du er sidens eier, reaktiver siden din

???

????????? ICANN ???

? 2014 ? 1 ? 1 ??,Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ????? ICANN ????????????????????????????????? WHOIS ?????

???????

??????????
?????????????????????

??

?????????????,??????
??????/??????????,??????

?????????,???????

???

ICANN??????????????????

2014?1?1?????Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)??????ICANN???????????????????????????????WHOIS?????????????????????????????????

????????????????????

????????????????????
??????????????????????????????????????

???

???????????????????????????????????????
?????????????/????????????????????????????????

??????????????????????????????

not verified

Dotar?e? na domen?, kt?ra oczekuje na weryfikacj? ICANN

Z dniem 1 stycznia 2014 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wymaga aby wszyscy akredytowani przez ICANN rejestratorzy rozpocz?li weryfikacj? danych abonenta, zapisanych w WHOIS, dla wszystkich nowych rejestracji domen oraz modyfikacji danych abonenta.

Dlaczego ta domena zosta?a zawieszona

Adres email nie zosta? zweryfikowany.
Jest to rejestracja nowej domeny i adres email abonenta nie zosta? jeszcze zweryfikowany.

lub

Dane abonenta domeny zosta?y zmodyfikowane, lecz nie zosta?y zweryfikowane.
W szczeg?lno?ci imi?, nazwisko i/lub adres email zosta?y zmienione i nie zosta?y zweryfikowane.

Je?li jeste? w?a?cicielem tej domeny, mo?esz j? reaktywowa?

not verified

Il dominio ? stato sospeso .

A partire dal 1 gennaio 2014, tutti i registrar accreditati ICANN - l'ente internazionale responsabile della gestione di tutti i domini di primo livello - devono verificare le informazioni di contatto WHOIS del cliente per tutte le nuove registrazioni di dominio e modifiche di contatto.

Perch? questo dominio ? stato sospeso

L'indirizzo email non ? stato verificato.
? stata effettuata una nuova registrazione di un dominio e l'indirizzo email del proprietario non ? stato verificato.

oppure

I dati di contatto del proprietario del dominio sono stati modificati ma non sono stati verificati (nome, cognome, indirizzo email).

Riattiva il tuo sito

Resend the verification email.
This will be sent to the Registrant email address populated in your WHOIS data. If you are unsure what email address is listed, please log into your account with the provider where you currently manage this domain to view and/or update the info.

Senden Sie eine neue Benachrichtigungs-E-Mail.
Diese wird an die bereits in Ihren WHOIS-Daten eingetragene E-Mail-Adresse des Registranten gesandt. Wenn Sie nicht sicher sind, welche E-Mail-Adresse aufgef?hrt ist, loggen Sie sich in Ihrem Konto bei dem Anbieter ein, wo Sie derzeit diese Dom?ne verwalten, um Ihre Daten einzusehen, bzw. zu aktualisieren.

Reenvie el correo electr?nico de verificaci?n.
Este se le enviar? a la direcci?n de correo electr?nico especificada en los datos WHOIS. Si no est? seguro de que direcci?n de correo electr?nico especific?, por favor cons?ltesela al registrador con el que inici? los tr?mites de registro o bien solicite que se la modifiquen.

Renvoi du courriel de v?rification.
Il sera envoy? ? l'adresse du titulaire renseign?e dans les donn?es WHOIS. Si vous n'?tes pas s?r de l'adresse renseign?e, connectez-vous ? votre compte aupr?s du fournisseur via lequel vous g?rez actuallement ce domaine afin de consulter et/ou de mettre ? jour les informations.

Reenviar email de verifica??o.
Isso ser? enviado ao endere?o de email do registrante preenchido nos dados WHOIS. Se n?o tiver certeza de qual endere?o de email foi informado, efetue login na sua conta com o provedor em que voc? gerencia atualmente este dom?nio para visualizar e/ou atualizar as informa??es.

Send e-post med varsel p? nytt.
Denne vil bli sendt til registrators e-postadresse fylt ut med dine WHOIS-data. Hvis du er usikker p? hvilken e-postadresse som er oppf?rt, logg inn p? kontoen din med leverand?ren du bruker til ? forvalte dette domenet for ? vise og/eller oppdatere informasjonen.

???????????
?????????? WHOIS ????????????????????????????????,??????????????????????/??????

???????????????
???WHOIS????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/????????????

Wy?lij ponownie email weryfikacyjny.
Email zostanie wys?any na adres email abonenta domeny widniej?cy w bazie WHOIS. Je?li nie jeste? pewien, jaki to jest adres email, zaloguj si? na swoje konto u rejestratora domen, u kt?rego utrzymujesz t? domen?. Mo?esz tam sprawdzi? adres email i/lub zaktualizowa? dane.

Nuovo invio dell'email di verifica.
L'email di verifica sar? inviata nuovamente all'indirizzo email del proprietario del dominio presente nei dati WHOIS. Per controllare quale sia l'indirizzo email presente nei dati WHOIS, si consiglia di accedere al proprio account sul provider che attualmente gestisce il dominio.

Click the link in the email
and your contact information will be immediately verified. We estimate the site will come back online within 24 to 48 hours.

Klicken Sie auf den Link in der E-Mail
und Ihre Kontaktdaten werden sofort best?tigt. Wir sch?tzen, dass die Website innerhalb 24 bis 48 Stunden wieder online sein wird.

Haga clic en el v?nculo que est? en el correo electr?nico
y su informaci?n de contacto se verificar? inmediatamente. Estimamos que el sitio volver? a estar en l?nea en un lapso de 24 a 48 horas.

Cliquez sur le lien dans le courriel
et vos informations de contact seront imm?diatement v?rifi?es. Nous estimons que le site sera de nouveau disponible dans 24 ? 48 heures.

Clique no link no email
e suas informa??es de contato ser?o verificadas imediatamente. Estimamos que o site volte a ficar online dentro de 24 a 48 horas.

Klikk p? linken i e-posten
og kontaktinformasjonen din vil bli ?yeblikkelig bekreftet. Vi ansl?r at siden vil v?re online igjen innen 24 til 48 timer.

??????????
,???????????????????? 24 ? 48 ??????????

???????????????????
?????????????????????24~48??????????????????????????

Kliknij w link zawarty w wiadomo?ci
a Twoje dane kontaktowe zostan? natychmiast zweryfikowane. Szacujemy, ?e dzia?anie domeny b?dzie przywr?cone w czasie od 24 do 48 godzin.

Appena riceverai l'email,
clicca sul link per verificare le informazioni. Il sito dovrebbe tornare online entro 24/48 ore.

Frequently asked questions

Why was my domain suspended?
ICANN requires that the domain registrant's contact information or changes to the registrant's WHOIS information be verified within 15 calendar days. If the data is not verified in this timeframe, ICANN mandates that the website be suspended pending the verification.

How can I remove the suspension on my domain?
The suspension of the domain will be removed after the WHOIS information is successfully verified. Please update the WHOIS information with complete and accurate contact details through your domain service provider. Once updated you will recieve a new verification email.

Once the suspension is removed, when will my website come back online?
We estimate it may take 24 to 48 hours for the website to come back online.

Who is ICANN?
ICANN is responsible for the coordination of the global Internet's systems of unique identifiers and, in particular, ensuring its' stable and secure operation. ICANN maintains policies and specifications for registrars and registrants to abide by.

What is WHOIS?
WHOIS services provide public access to data on registered domain name holders. Registered Name Holders are required to provide accurate and reliable contact details to their Registrar to update WHOIS data for a Registered Name.

H?ufig gestellte Fragen

Warum wurde meine Dom?ne gesperrt?
ICANN schreibt vor, dass Kontaktdaten der Registranten von Dom?nen, oder ?nderungen dieser WHOIS-Daten innerhalb von 15 Tagen ?berpr?ft werden m?ssen. K?nnen die Daten in diesem Zeitraum nicht best?tigt werden, so wird die Website gem?? ICANN bis zur Verifizierung gesperrt.

Wie kann ich die Sperre von meiner Dom?ne entfernen?
Die Sperre der Dom?ne wird entfernt, sobald die WHOIS-Daten erfolgreich best?tigt sind. Bitte aktualisieren Sie ?ber Ihren Dienstanbieter der Dom?ne die WHOIS-Daten mit vollst?ndigen und genauen Kontaktdaten. Nach der Aktualisierung werden Sie eine neue Verifizierungs-E-Mail erhalten.

Wie lange dauert es nach Aufhebung der Sperre, bis meine Website wieder online ist?
Wir sch?tzen, dass es 24 bis 48 Stunden dauern kann, bis die Website wieder online ist.

Wer ist ICANN?
ICANN ist verantwortlich f?r die Koordinierung spezifischer Erkennungsmarker der globalen Systeme des Internets, und insbesondere f?r die Gew?hrleistung ihrer stabilen und sicheren Funktion. ICANN verwaltet Richtlinien und Spezifikationen, die von Registrierungsstellen und Registranten eingehalten werden m?ssen.

Was ist WHOIS?
WHOIS-Dienste bieten Zugang zu den Daten der registrierten Dom?neninhaber. Registrierte Dom?neninhaber sind verpflichtet, ihren Registrierungsstellen f?r registrierte Dom?nennamen genaue und zuverl?ssige Kontaktdaten zur Aktualisierung der WHOIS-Daten zur Verf?gung zu stellen.

Preguntas frecuentas

¿Por qu? mi dominio fue suspendido?
ICANN exige que la informaci?n de contacto de la persona que registra el dominio o cambios a la informaci?n WHOIS de la persona registrada sean validados en un plazo de 15 d?as. Si los datos no se verifican en este lapso de tiempo, ICANN exige que el sitio web sea suspendido en espera de la verificaci?n.

¿C?mo puedo eliminar la suspensi?n de mi dominio?
La suspensi?n del dominio ser? levantada una vez que la informaci?n WHOIS sea verificada. Por favor actualice la informaci?n WHOIS con detalles precisos y completos a trav?s de su proveedor de servicio. Una vez que se actualice, recibir? un nuevo correo electr?nico de verificaci?n.

¿Cu?ndo estar? disponible en l?nea nuevamente mi sitio web una vez que se levante la suspensi?n?
Estimamos que el sitio web pudiera tardar de 24 a 48 horas en estar disponible en l?nea nuevamente.

¿Qu?s es ICANN?
ICANN es la organizaci?n responsable de la coordinaci?n de los identificadores ?nicos de los sistemas globales de Internet y, en particular, se encarga de asegurar su operaci?n sea segura y estable. ICANN mantiene pol?ticas y especificaciones para su cumplimiento por parte de registradores y registrantes.

¿Qu? es WHOIS?
Los servicios WHOIS proveen acceso p?blico a los datos de los titulares de nombres de dominio registrados. Los titulares de nombres registrados deber?n suministrar informaci?n de contacto precisa y fiable a su registrador para actualizar los datos WHOIS de un Nombre Registrado.

Foire aux questions

Pourquoi mon domaine a-t-il ?t? suspendu ?
L'ICANN exige que les informations de contact du titulaire ou modifications de ses informations WHOIS soient v?rifi?es dans les 15 jours calendaires. Si les donn?es ne sont pas v?rifi?es dans le d?lai imparti, l'ICANN demande la suspension du site dans l'attente de la v?rification.

Comment puis-je annuler la suspension de mon domaine ?
La suspension du domaine sera annul?e d?s que les informations WHOIS auront effectivement ?t? v?rifi?es. Veuillez mettre ? jour les informations WHOIS en indiquant des coordonn?es de contact compl?tes et pr?cises ? votre fournisseur de domaine. Vous recevrez un courriel pour la nouvelle v?rification une fois que vous aurez effectu? cette mise ? jour.

Une fois la suspension annul?e, quand mon site Web sera-t-il de nouveau en ligne ?
Nous estimons que 24 ? 48 heures peuvent ?tre n?cessaires pour que le site soit ? nouveau disponible.

Qu'est-ce que l'ICANN ?
L'ICANN est responsable de la coordination des syst?mes d'identifiants uniques sur Internet dans le monde et, en particulier, pour en garantir la stabilit? et la s?curit?. L'ICANN disposent de politiques et sp?cifications que les bureaux d'enregistrement et titulaires doivent respecter.

Qu'est-ce que WHOIS ?
Les services WHOIS permettent au public d'avoir acc?s aux donn?es relatives au titulaires de noms de domaine enregistr?s. Les titulaires de noms enregistr?s doivent fournir des coordonn?es de contact pr?cises et fiables ? leur bureau d'enregistrement afin de permettre la mise ? jour des donn?es WHOIS pour le nom de domaine enregistr?.

Perguntas frequentes

Por que meu dom?nio foi suspenso?
A ICANN exige que as informa??es de contato do registrante do dom?nio ou altera??es a informa??es WHOIS do registrante sejam verificadas dentro de 15 dias corridos. Se os dados n?o forem verificados nesse per?odo, a ICANN determinar que o website seja suspenso enquanto a verifica??o estiver pendente.

Como posso remover a suspens?o do meu dom?nio?
A suspens?o do dom?nio ser? removida depois de as informa??es WHOIS serem verificadas com sucesso. Atualize as informa??es WHOIS com detalhes de contato completos e precisos pelo seu provedor de servi?o de dom?nio. Depois da atualiza??o, voc? receber? um email de verifica??o.

Depois que a suspens?o for removida, quando meu website voltar a ficar online?
Estimamos que possa levar de 24 a 48 horas para o website voltar a ficar online.

Quem ? a ICANN?
A ICANN ? respons?vel pela coordena??o dos sistemas global de identificadores ?nicos da Internet e, em particular, por garantir sua opera??o est?vel e segura. A ICANN mant?m pol?ticas e especifica??es a serem cumpridas por registradores e registrantes.

O que ? a WHOIS?
Os servi?os da WHOIS fornecem acesso p?blico aos dados em detentores de nomes de dom?nio registrados. Os detentores de nomes de dom?nio registrados devem fornecer detalhes de contato precisos e confi?veis para o registrador atualizar os dados WHOIS para um nome registrado.

Ofte stilte sp?rsm?l

Hvorfor ble domenet mitt opphevet?
ICANN krever at domeneregistrators kontaktinformasjon eller endringer i registratorens WHOIS-informasjon m? bekreftes innen 15 kalenderdager. Hvis dataene ikke bekreftes innen denne tidsrammen, krever ICANN at nettsiden oppheves i p?vente av verifisering.

Hvordan kan jeg fjerne opphevingen av mitt domene?
Opphevelsen av domenet vil fjernes etter at WHOIS-informasjonen har blitt verifisert. Oppdater WHOIS-informasjonen med fullstendige og n?yaktige kontaktdetaljer gjennom din domene-leverand?r. N?r siden er oppdatert vil du motta en ny e-post med bekreftelse.

N?r opphevingen er fjernet, n?r kommer nettsiden min opp igjen?
Vi ansl?r at det kan ta mellom 24 til 48 timer f?r nettsiden igjen er online.

Hvem er ICANN?
ICANN er ansvarlig for koordineringen av det globale internett-systemets unike identifikatorer, og spesielt ? sirke dets stabile og sikre drift. ICANN opprettholder policyer og spesifikasjoner som registratorer og registranter m? overholde.

Hva er WHOIS?
WHOIS-tjenester gir offentlig adgang til data p? registrerte eiere av domenenavn. Registrerte navn-eiere m? oppgi n?yaktige og p?litelige kontaktdetaljer til sin registrator for ? oppdatere WHOIS-data for et registrert navn.

????

?????????
ICANN ??? 15 ??????????????????? WHOIS ????????????????????,ICANN ????????????

???????????
WHOIS ??????????????????????????????????????????? WHOIS ????????,???????????????

???????,?????????????
???????? 24 ? 48 ?????????????

?? ICANN?
ICANN ???????????????????,??????????????ICANN ??????????????????????

??? WHOIS?
WHOIS ?????????????????????????????????????????????????????????? WHOIS ???

??????

?????????????????
ICANN???????????????????????WHOIS???????15???????????????????????????????????????ICANN?????????????????????????

????????????????????????
?????????WHOIS???????????????????? ???????????????????WHOIS??????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????
??????????????????????24~48????????????????????

ICANN???????
ICANN??????????????????????????????????????????????????????????ICANN?????????????????????????????

WHOIS???????
WHOIS??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????WHOIS????????????????

Cz?sto zadawane pytania

Dlaczego moja domena zosta?a zawieszona?
ICANN wymaga aby ka?de dane abonenta domeny lub zmiany wprowadzone do danych abonenta zapisanych w bazie WHOIS by?y zweryfikowane w ci?gu 15 dni kalendarzowych. Je?li dane nie zostan? zweryfikowane w tym czasie, ICANN wymaga aby serwis internetowy zosta? zawieszony do momentu zako?czenia weryfikacji.

Jak mog? usun?? blokad? mojej domeny?
Blokada domeny b?dzie zniesiona, gdy dane abonenta w bazie WHOIS zostan¹ pomy?lnie zweryfikowane. Prosimy zaktualizowa? dane WHOIS, wprowadzaj¹c kompletne i dok³adne dane abonenta poprzez panel administracyjny rejestratora domeny. Jak tylko dane zostan¹ zaktualizowane, otrzymasz nowy email weryfikacyjny.

W momencie zdj?cia blokady, kiedy dzia?anie mojej domeny b?dzie przywr?cone?
Szacujemy, ?e dzia?anie domeny zostanie przywr?cone w czasie od 24 do 48 godzin.

Co to jest ICANN?
ICANN jest organizacj? odpowiedzialn? za koordynacj? globalnych system?w unikalnych identyfikator?w w Internecie, a w szczeg?lno?ci, za jego stabilne i bezpieczne dzia?anie. ICANN zarz?dza politykami i zasadami dzia?ania obowi?zuj?cych rejestrator?w oraz abonent?w domen.

Co to jest WHOIS?
WHOIS zapewnia publiczny dost?p do danych abonent?w domen. Zarejestrowani abonenci domen s? zobowi?zani do podania pe?nych i wiarygodnych dancyh kontaktowych za po?rednictwem swojego rejestratora domen, w celu aktualizacji ich w bazie WHOIS.

Domande frequenti

Perch? il mio dominio ? stato sospeso?
L'ICANN prevede che le informazioni - o la modifica delle informazioni - WHOIS del dichiarante siano verificate entro 15 giorni. Se le informazioni non vengono verificate in tempo utile, il dominio viene sospeso.

Come rimuovo la sospensione del mio dominio?
La sospensione del dominio viene rimossa effettuando la verifica delle informazioni. Si prega di aggiornare le informazioni WHOIS attraverso il provider che gestisce il dominio. Dopo aver effettuato l'aggiornamento sar? inviata una email di verifica.

Dopo aver rimosso la sospensione, quando torner? online il mio sito?
Il sito dovrebbe tornare online dopo 24 / 48 ore dalla rimozione della sospensione.

Cos'? l'ICANN?
? l'ente internazionale responsabile del coordinamento delle politiche di gestione di tutti i domini di primo livello. Svolge attivit? di garanzia e supervisione.

Che cos'? l'WHOIS?
? un servizio che consente l'accesso ai dati pubblici dei titolari dei nomi a dominio registrati. I titolari di nomi a dominio sono tenuti s fornire al Registrar dati aggiornati.

 

פייסטה צעצועים ותחפושות בע"מ
משרדים וחנות: שד' הסנהדרין 3, ת.ד. 13016, יבנה. טל': 08-9432006
חנות: רח' כפר גלעדי 36 תל אביב. טל': 03-6824040

מטאפורה בניית אתרים